قوانین

قوانین پورتال

از آنجایی که ما عمیقاً از رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان در خصوص خدمات ارائه شده مراقبت و محافظت می کنیم، بر این اساس قوانین و مقررات خود را با این هدف تنظیم نموده ایم و خود را به رعایت آن متعهد نموده ایم:
• خدمات ارائه شده در رویدادیار مشمول ضمانت اجرائی و تضمین کیفیت می باشد.
• کلیه خدمات مشاوره برای خدمات گیرندگان رایگان می باشد.
• ما به انتقادات شما با دقت توام با احترام گوش می دهیم.
• خدمات گیرندگان به نحو کاملاً آزاد قادر به بررسی خدمات می باشند، لکن پس از رزرو قطعیت درخواست، هیچ گونه تغییری انجام نمی پذیرد.
• هزینه خدمات در پورتال رویدادیار کاملاً شفاف و یکسان و خالی از دلال بازی های کاذب و غیر ضروری می باشد.
• بخش اعظمی از حق الزحمه خدمات دهندگان پس از ارائه خدمات به کاربران و تکمیل فرایند اطلاعاتی پورتال پرداخت خواهد شد.