رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش

توضیحات آگهی

سخنرانان

دکتر مهدی صادقی شاهدانیدکتر مهدی صادقی شاهدانی

رئیس همایش

رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)