رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
کاشتن برای آینده با محوریت نانو فناوری

توضیحات آگهی

سخنرانان

دکتر محمد عبدالاحد

دکتر محمد عبدالاحد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا محمودیان

دکتر محمدرضا محمودیان

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمدعادل غیاث

دکتر محمدعادل غیاث

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رسول دیناروند

دکتر رسول دیناروند

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران