پوستر همایش رویدادیار

ثبت نام انفرادی در رویداد مبلغ 1.000.000 تومان

ثبت نام گروهی بالای 3 نفر در رویداد برای هر نفر مبلغ 800.000 تومان